คุณลักษณะรายวิชา

คุณลักษณะรายวิชา รหัสวิชา 2204-2101 จุดประสงค์รายวิชา
     
       1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
       2. วิเคราะห์ จ าแนก ธาตุทางทัศนศิลป์ หลักการ และกฎเกณฑ์ขอองค์ประกอบศิลป์
       3. ใช้ธาตุทางทัศนศิลป์ในงานองค์ประกอบศิลป์
       4. จัดวางต าแหน่งภาพ และ จัดวางภาพชนิดต่าง ๆ
       5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี

สมรรถนะของรายวิชา
     
       1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
       2. จัดพื้นที่ จุดสนใจของภาพและการเน้น จัดวางต าแหน่งภาพ และ จัดวางภาชนิดต่างๆตามหลักการขององค์ประกอบศิลป์ ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพการใช้พื้นที่ สัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางต าแหน่งภาพ และการใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์การจัดวางวัตถุ
ในจอภาพการใช้พื้นที่ สัดส่วน การก าหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางต าแหน่งภาพ และ
การใช้ชนิดของการจัดภาพแบบต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แม่สี  คือ สี ซึ่งเป็น สี หลัก ( สี ที่ไม่มี สี อื่นมาผสมเป็น แม่สี ได้) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่สี ทางแสง และ แม่สี ทางวัตถุธาตุ ...

แม่สี คือสีซึ่งเป็นสีหลัก (สีที่ไม่มีสีอื่นมาผสมเป็นแม่สีได้) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแม่สีทางแสง แ