แม่สี  คือ สี ซึ่งเป็น สี หลัก ( สี ที่ไม่มี สี อื่นมาผสมเป็น แม่สี ได้) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่สี ทางแสง และ แม่สี ทางวัตถุธาตุ ...

แม่สี คือสีซึ่งเป็นสีหลัก (สีที่ไม่มีสีอื่นมาผสมเป็นแม่สีได้) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแม่สีทางแสง แ